جستجوی پیشرفته


1

عنوان: بررسی توحید ذاتی در قرآن و عهدین

صفحه: 11تا 50

نویسندگان: آزاده کبیری ،محمدعلی رضایی اصفهانی ،

کلیدواژگان: توحید ذاتی ، قرآن ، عهدین ، تورات ، انجیل ،

2

عنوان: سخن مدیر مسئول

صفحه: 8تا 8

نویسندگان: محسن قنبری ،

کلیدواژگان: حیات طیبه ، قرآن و عهدین ،

3

عنوان: سخن سردبیر

صفحه: 9تا 9

نویسندگان: عابدین سیاحت اسفندیاری ،

کلیدواژگان: حیات طیبه ، قرآن و عهدین ،

4

عنوان: بررسی تطبیقی قصص در قرآن و عهدین

صفحه: 51تا 69

نویسندگان: فروغ فهیم ،سید محمد طباطبایی ،

کلیدواژگان: قصص ، قرآن ، عهدین ، ادیان ،

5

عنوان: بررسی تطبیقی نبی در قرآن و عهدین

صفحه: 71تا 96

نویسندگان: اشرف سادات نوعی باغبان ،مهدی سازندگی ،

کلیدواژگان: قرآن ، نبی ، عهدین ، انجیل ، تورات ،

6

عنوان: بررسی اندیشه فریب آدم توسط حوا

صفحه: 89تا 106

نویسندگان:

کلیدواژگان: فریب آدم ، حوا ، شیطان ، گناه زن ، قرآن ، عهدین. ،

7

عنوان: حجاب در قرآن و عهدین

صفحه: 67تا 90

نویسندگان: صفیه فرهادی ،ابوذر عندلیب ،

کلیدواژگان: حجاب ، مسیحیت ، یهودیت ، اسلام ، عهدین ، قرآن کریم ،

8
9

عنوان: دفاع دانشمندان شیعه از قرآن در برابر شبهه اقتباس

صفحه: 65تا 84

نویسندگان: محمدعلی رضایی اصفهانی ،صدیقه پروان ،

کلیدواژگان: قرآن ، اقتباس ، عهدین ، شیعه ، مستشرقان ،