1

عنوان: کاربست روش پدیدارشناسی در مطالعات شیعی غربیان

صفحه: 57تا 88

نویسندگان: محمدرضا بارانی ،

کلیدواژگان: شیعه¬پژوهی ، غربیان ، مسشترقان ، روش¬شناسی ، پدیدارشناسی ، دیوید پینالت ، شبه قاره هند. ،