1

عنوان: تفسیر آیه 60 سورۀ اسراء از دیدگاه مفسران فریقین *

صفحه: 81تا 102

نویسندگان: مائده رضایی ،

کلیدواژگان: آیۀ 60 سورۀ اسراء ، احاطه ، رؤیا ، شجرۀ ملعونه ، فتنه ، طغیان ، تفسیر فریقین. ،