جستجوی پیشرفته


1

عنوان: بررسی تطبیقی قرابت و اثر آن در منع از نکاح

صفحه: 33تا 74

نویسندگان: محمد موسی فکوری ،

کلیدواژگان: موانع نکاح ، قرابت ، قرابت نسبی ، قرابت سببی ، قرابت رضاعی ، فقه حنفیه ، فقه امامیه. ،

2

عنوان: واکاوی نهاد عاقله به عنوان استثنایی بر قاعده «وزر» در فقه و حقوق

صفحه: 73تا 90

نویسندگان: محمد رضا صفری ،

کلیدواژگان: عاقله ، دیه ، فقه امامیه ، فقه حنفی ، قتل خطایی ، قتل شبه عمد. ،

3

عنوان: قواعد عمومی «خیارات» از نگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران

صفحه: 91تا 118

نویسندگان: احمد مرتاضی ،مهدی صفرخانی ،

کلیدواژگان: خیارات ، قواعد عمومی ، فقه امامیه ، حقوق ایران ، قابلیت اسقاط ، ارث‌بری از خیار. ،

4

عنوان: شرط نتیجه باطل و آثار آن در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران

صفحه: تا

نویسندگان: احسان زررخ ،اصلان ویسی ،

کلیدواژگان: شرط نتیجه ، فقه امامیه ، قانون مدنی ، بطلان ،

5

عنوان: بررسی تطبیقی قتل در فراش در فقه - امامیه و اهل سنت- و حقوق موضوعه

صفحه: 157تا 184

نویسندگان: محمد پناهی ،

کلیدواژگان: قتل عمد ، فراش ، مرد اجنبی ، فقه امامیه ، اهل سنت ، مسئولیت کیفری. ،

6

عنوان: گستره وضمانت اجرای ولایت قهری در ازدواج، از منظر فقه امامیه و قوانین افغانستان

صفحه: تا

نویسندگان: محمد مهدی یوسفی ،

کلیدواژگان: کلیدواژه نکاح ، ولایت ، اذن ولی قهری ، فقه امامیه ، قانون مدنی ، قانون منع خشونت ،

7

عنوان: مبانی مسئولیت مدنی پزشکان در فقه امامیه

صفحه: 122تا 163

نویسندگان: علی شریفی ،

کلیدواژگان: مسئولیت مدنی ، مسئولیت عقدی ، مسئولیت قهری ، پزشک ، فقه امامیه ،

8

عنوان: مبانی مسئولیت مدنی پزشکان در فقه امامیه(2)

صفحه: 58تا 106

نویسندگان: علی شریفی ،

کلیدواژگان: مسئولیت مدنی ، مسئولیت عقدی ، مسئولیت قهری ، پزشک ، فقه امامیه ،

9

عنوان: شرط نتیجه باطل و آثار آن در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران

صفحه: 49تا 68

نویسندگان: احسان زر رخ ،اصلان ویسی ،

کلیدواژگان: شرط نتیجه ، فقه امامیه ، قانون مدنی ، بطلان. ،

10

عنوان: گستره وضمانت اجرای ولایت قهری در ازدواج، از منظر فقه امامیه و قوانین افغانستان

صفحه: تا

نویسندگان: محمى مهىی یوسفی ،

کلیدواژگان: کلیدواژه نکاح ، ولایت ، اذن ولی قهری ، فقه امامیه ، قانون مدنی ، قانون منع خشونت. ،