جستجوی پیشرفته


1

عنوان: بررسی تطبیقی فهم از دیدگاه گادامر و علامه طباطبایی *

صفحه: 55تا 80

نویسندگان: محمدفاکر میبدی ،محمدباقر فرضی ،

کلیدواژگان: هرمنوتیک ، فهم ، علامه طباطبایی ، گادامر ، نسبیت فهم ،

2

عنوان: نقش ظرفیت جامعه در فهم سیره سیاسی و اجتماعی امام علی(ع)

صفحه: 29تا 44

نویسندگان: مهدی مهریزی ،غلام حسین میر ،

کلیدواژگان: ظرفیت جامعه ، امام علی ، فهم سیره ،

3

عنوان: نقش اسباب نزول در فهم آیات از منظر علامه طباطبایی و مراغی *

صفحه: 7تا 32

نویسندگان: سید کمال حسینی ،ام‌البنین یزدی ،

کلیدواژگان: اسباب نزول ، شأن نزول ، فهم آیات ، المراغی ، المیزان. ،