جستجوی پیشرفته


1

عنوان: واکاوی نقش انگیزه در عناصر جرم از نگاه قوانین کیفری افغانستان و ایران

صفحه: 35تا 62

نویسندگان: محمدعلی فکوری ،

کلیدواژگان: جرم ، عناصر جرم ، انگیزه ، قانون جزای افغانستان ، قانون مجازات اسلامی ایران. ،

2

عنوان: حمایت کیفری از جنین در حقوق ایران و افغانستان

صفحه: 105تا 132

نویسندگان: سید محمد موسوی ،

کلیدواژگان: جنین ، سقطجنین ، حمایت کیفری ، قانون جزای افغانستان ، قانون مجازات اسلامی ایران. ،

3

عنوان: بررسی فقهی حقوقی تفاوت یا تساوی دیه زن و مرد *

صفحه: 83تا 108

نویسندگان: حسن وحدتی شبیری ،علی قبادیان ،

کلیدواژگان: دیه زن ، دیه مرد ، قانون مجازات ، قصاص ، تفاوت ، تساوی دیه ،

4

عنوان: مطالعه تطبیقی تکرار جرم در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی 1392

صفحه: تا

نویسندگان: صدیقه گلستان رو ، نفیسه متولی زاده. ،لیلا سهرابی ،

کلیدواژگان: کلیدواژه: تکرار جرم ، تشدید مجازات ، فقه ، قانون مجازات. ،

5

عنوان: مطالعه تطبیقی تکرار جرم در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی 1392

صفحه: 71تا 91

نویسندگان: نفیسه متولی‌زاده ،صدیقه گلستان‌رو ،لیلا مهرابی راد ،

کلیدواژگان: تکرار جرم ، تشدید مجازات ، فقه ، قانون مجازات ،