1

عنوان: بررسی دیدگاه قرآنیون در باره رابطه کتاب و سنت

صفحه: 99تا 117

نویسندگان: حسین علوی مهر ،عبدالله جبرئیلی جلودار ،

کلیدواژگان: کتاب ، سنت ، قرآنیون ، استقلال قرآن در تفسیر ،