جستجوی پیشرفته


1

عنوان: نقش منابع دینی در حکمت متعالیه

صفحه: 155تا 186

نویسندگان: خلیل موسوی ،ابوالفضل کیاشمشکی ،

کلیدواژگان: : قرآن ، سنّت ، حکمت متعالیه ، اقتباس ، استشهاد ، ملاصدرا. ،

2

عنوان: بررسی مقاله «آشنایی با قرآن» اثر تامارا سون

صفحه: 51تا 71

نویسندگان: سعید رحیمیان ،زهرا رحیمی حقیقی ،

کلیدواژگان: قرآن ، مستشرقان ، آشنایی با قرآن ، تامارا سون. ،

3

عنوان: بررسی مقاله «ترجمه قرآن» از دایرة‌المعارف قرآن الیور لیمن

صفحه: 73تا 97

نویسندگان: محمد علی رضایی اصفهانی ،رقیه بیرامی ،

کلیدواژگان: قرآن ، ترجمه قرآن ، مستشرقان ،

4

عنوان: نخستین اهتمام غرب مسیحی به قرآن‌شناسی

صفحه: 99تا 117

نویسندگان: عبدالله همتی گلیان ،

کلیدواژگان: ترجمه قرآن ، غرب مسیحی ، پطرس مکرم ، اسپانیا. ،

5

عنوان: شناخت‌نامه پایان‌نامه‌های‌ قرآن و مستشرقان

صفحه: 143تا 181

نویسندگان: سید عیسی مسترحمی ،

کلیدواژگان: قرآن ، مستشرقان ، نقد ، معارف قرآن ، علوم قرآن ، پایان‌نامه. ،

6

عنوان: بررسی مقاله «ترجمه‌های قرآن» از بوبتسین

صفحه: 21تا 48

نویسندگان: محمدعلی رضایی اصفهانی ،رقیه بیرامی ،

کلیدواژگان: قرآن ، ترجمه ، ترجمه‌های قرآن ، دایرة المعارف لیدن ، مستشرقان. ،

7

عنوان: نقد نظریه برخی مستشرقان در جدا انگاری قرآن و علم

صفحه: 49تا 68

نویسندگان: محمدجواد اسکندرلو ،علی‌اکبر فراهی بخشایش ،

کلیدواژگان: قرآن ، مستشرقان ، جداانگاری قرآن و علم ، احمد دلاّل. ،

8

عنوان: آسیب‌شناسی پژوهش یوری روبین درباره بنی‌اسرائیل

صفحه: 111تا 130

نویسندگان: حسن رضایی هفتادر ،مهدی شاه‌محمدی ،

کلیدواژگان: قرآن ، خاورشناسان ، بنی‌اسرائیل ، دائرة المعارف قرآن لیدن ، یوری روبین. ،

9

عنوان: صور خیال انسان‌مدارانه قرآنی در شعر پروین اعتصامی

صفحه: 137تا 164

نویسندگان: دکتر محمدرضا یوسفی ،رقیه ابراهیمی شهرآباد ،

کلیدواژگان: قرآن کریم ، پروین اعتصامی ، انسان‌انگاری ، امور انتزاعی ، امور عینی. ،

10

عنوان: آوا و آهنگ قرآن (ظرفیت‌ها و کارکردها)

صفحه: 11تا 34

نویسندگان: ابوالفضل خوش‌منش ،

کلیدواژگان: قرآن ، زبان قرآن ، صوت قرآن ، آوای قرآن ، آهنگ قرآن ،