جستجوی پیشرفته


1

عنوان: بررسی آرای گلدزیهر پیرامون اختلاف قرائات قرآن کریم

صفحه: 11تا 32

نویسندگان: مجید معارف ،فاخره فراهانی ،

کلیدواژگان: قرآن ، مستشرقان ، قرائات ، گلدزیهر ، روایات هفت حرف. ،

2

عنوان: انتخاب قرائات از دیدگاه امین الاسلام طبرسی

صفحه: 35تا 56

نویسندگان: کریم پارچه‌باف دولتی ،

کلیدواژگان: قرآن ، علم قرائات قرآن ، مجمع البیان ، جوامع الجامع ، طبرسی ، تاریخ قرائات. ،

3

عنوان: رابطه قرائات و بیانات تفسیری

صفحه: 99تا 118

نویسندگان: مهدی رستم‌نژاد ،

کلیدواژگان: قرآن ، قرائت تنزیلی ، قرائت تفسیری ، اختلاف قرائت ، قرائات ،

4

عنوان: چالش‌های آغازین تاریخ قرآن

صفحه: 33تا 58

نویسندگان: اعظم پویازاده ،معصومه آگاهی ،

کلیدواژگان: قرآن ، جمع‌ قرآن ، تحریف ، مصحف علی(ع) ، قرائات ،

5

عنوان: ترجیح روایت «ابوبکر شعبه بن عیاش» بر روایت «حفص» از قرائت عاصم در تفسیر مجمع البیان

صفحه: 87تا 106

نویسندگان: زینب علوی ،

کلیدواژگان: طبرسی ، مجمع البیان ، حفص ، شعبه بن عیاش ، قرائات ، ترجیح. ،

6

عنوان: بررسی دیدگاه رژی بلاشر درباره قرائات قرآن

صفحه: 41تا 58

نویسندگان: مجید معارف ،

کلیدواژگان: قرآن ، اختلاف قرائات ، مصاحف صحابه ، رسم الخط عثمانی ، احرف سبعه ، قرائات هفتگانه ، ابن مجاهد ، رژی بلاشر. ،

7

عنوان: بررسی انگاره تواتر قرائات

صفحه: 9تا 40

نویسندگان: سیدرضا مؤدب ،علی‌رضا محمدی فرد ،

کلیدواژگان: قرآن ، قرائات ، تایخچه قرائات ، تواتر قرائات ، قرائت عاصم ، روایت حفص. ،

8

عنوان: گستره جغرافیای تاریخی قرائات در جهان اسلام

صفحه: 109تا 128

نویسندگان: محمدرضا حاجی اسماعیلی ،

کلیدواژگان: قرآن ، قرائات ، اختلاف قرائات ، گسترۀ جغرافیایی قراءات ، کتابشناسی قرائت. ،

9

عنوان: بررسی و تحلیل نظرات فقهاء درباره جواز قرائات سبع در نماز

صفحه: 47تا 63

نویسندگان: محمد فاکر میبدی ،سید مجتبی رضوی ،

کلیدواژگان: قرآن ، نماز ، قرائات هفت‌گانه ، جواز ، حجیت ، فقها ، فریقین. ،

10

عنوان: گونه‌شناسی منابع علوم و فنون قرائات

صفحه: 111تا 128

نویسندگان: محمدعلی رضایی اصفهانی ،محمد امینی تهرانی ،

کلیدواژگان: قرآن ، قرائات ، علوم و فنون ، گونه‌شناسی ، علم الرسم. ،