جستجوی پیشرفته


1

عنوان: نقد و بررسی نظریه حرکت دوگانه فضل الرحمن

صفحه: 43تا 60

نویسندگان: محمد علی واعظی ،

کلیدواژگان: فضل الرحمن ، مدرنیته ، حرکت دوگانه ، قیاس ،

2

عنوان: درآمدی بر جامعه شناسی اسلامی (مناسبات فلسفه اجتماعی و جامعه شناسی در آرای ابن خلدون)

صفحه: 115تا 135

نویسندگان: داوود رحیمی سجاسی ،مریم رحیمی سجاسی ،

کلیدواژگان: جامعه‌شناسی اسلامی ، فلسفه اجتماعی ، روش تجربی ، روش قیاسی برهانی ، ابن خلدون. ،

3

عنوان: تفسیر قوانین کیفری با رویکرد به قانون جزای افغانستان

صفحه: 117تا 138

نویسندگان: محمد مهدی یوسفی ،

کلیدواژگان: تفسیر قوانین ، افغانستان ، اصل قانونی بودن ، موسع ، مضیق ، قیاسی. ،

4

عنوان: درآمدی بر تاریخ اجتهاد

صفحه: 164تا 188

نویسندگان: سید احمد آقاحسینی ،

کلیدواژگان: کتاب ، سنت ، قیاس ، مذاهب اربعه ، فقهای شیعه ،

5

عنوان: تأملی بر نقش تنقیح مناط، و اصطلاحات همسو در استنباط احکام *

صفحه: 141تا 166

نویسندگان: علی رحمانی فرد ،سید محمدتقی موسوی ،

کلیدواژگان: تنقیح مناط ، الغای خصوصیت ، اصول فقه ، قیاس ، فقها ، اصولیین ،

6

عنوان: بررسی سیر تحول جایگاه عقل در استنباط از شیخ مفید تا شهید اول

صفحه: 51تا 64

نویسندگان: یعقوبعلی برجی ،

کلیدواژگان: عقل ، استنباط ، اجتهاد ، قیاس ،

7

عنوان: بررسی سیر تحول جایگاه عقل در استنباط از شیخ مفید تا شهید اول

صفحه: 7تا 20

نویسندگان: یعقوبعلی برجی ،

کلیدواژگان: عقل ، استنباط ، اجتهاد ، قیاس ،

8

عنوان: مطالعه تطبیقی مبانی و روش تفسیری التفسیر الأثری الجامع و جامع البیان عن تفسیرالقرآن *

صفحه: 121تا 150

نویسندگان: فاطمه رجائی ،طاهره رجائی ،

کلیدواژگان: التفسیر الأثری الجامع ، جامع البیان ، محمدهادی معرفت ، محمد بن جریر طبری ، قیاس ، خبر واحد ، روش تفسیر ،