1

عنوان: التزام به تعهدات بین‎المللی به مثابه قاعده‌ای در فقه بین‎الملل *

صفحه: 71تا 98

نویسندگان: محمدصادق محسن‌زاده ،

کلیدواژگان: تعهدات ، وفا ، لزوم ، سیره پیامبر اعظم’ ،