جستجوی پیشرفته


1

عنوان: تحلیلی بر دیدگاه شهید صدر دربارة قاعدة لاضرر و حق تألیف*

صفحه: 31تا 56

نویسندگان: سید علی حسینی ،حسین زروندی رحمانی ،

کلیدواژگان: شهید صدر ، قاعدۀ لاضرر ، حق تألیف ، مالکیت فکری ،

2

عنوان: تحلیل ماهیت قرارداد لیسانس در حقوق ایران و مصر و بیان مبانی فقهی آن *

صفحه: 49تا 70

نویسندگان: مجتبی زاهدیان ،زهرا موحدی ،

کلیدواژگان: ماهیت قرارداد لیسانس ،‌ ماهیت مجوز بهره‌برداری ، قرارداد لیسانس ، عقد اجاره در حقوق مصر ، مالکیت فکری ،