جستجوی پیشرفته


1

عنوان: مالکیت معادن ازدیدگاه فقه امامیه

صفحه: 78تا 102

نویسندگان: محمد اعتمادی ،

کلیدواژگان: معدن ، معادن ظاهری ، معادن باطنی ، مالکیت ، فقه ، امامیه ، دولت ، مباحات عامه ، مشترکات. ،

2

عنوان: استحاله یا امکان مالکیت اعتباری انسان بر نفس (ذات) خود

صفحه: 31تا 53

نویسندگان: خالدالغفوری ،

کلیدواژگان: مالکیت تکوینی؛ مالکیت اعتباری؛ نفس (ذات)؛ منفعت؛ عمل؛ ذمه ،

3

عنوان: مدل مالکیت طولی و نظریه عدالت اقتصادی در اسلام

صفحه: 149تا 169

نویسندگان: سیدمهدی معلمی ،

کلیدواژگان: عدالت اقتصادی ، مالکیت حقیقی و اعتباری ، مالکیت طولی و عرضی ، مالکیت فرد و جامعه ،

4

عنوان: تحلیلی بر دیدگاه شهید صدر دربارة قاعدة لاضرر و حق تألیف*

صفحه: 31تا 56

نویسندگان: سید علی حسینی ،حسین زروندی رحمانی ،

کلیدواژگان: شهید صدر ، قاعدۀ لاضرر ، حق تألیف ، مالکیت فکری ،

5

عنوان: چالش‌های نادیده انگاشتن مالکیت دولت در اندیشه مرحوم آیت‌الله خویی*

صفحه: 129تا 154

نویسندگان: محمدصادق فیاض ،

کلیدواژگان: مالکیت ، دولت ، مالکیت دولت ، آیت‌الله خویی ، فقه ،

6

عنوان: تحلیل ماهیت قرارداد لیسانس در حقوق ایران و مصر و بیان مبانی فقهی آن *

صفحه: 49تا 70

نویسندگان: مجتبی زاهدیان ،زهرا موحدی ،

کلیدواژگان: ماهیت قرارداد لیسانس ،‌ ماهیت مجوز بهره‌برداری ، قرارداد لیسانس ، عقد اجاره در حقوق مصر ، مالکیت فکری ،