1

عنوان: آرا و مبانی تفسیری آیت‌الله محمد آصف محسنی و سید احمدخان هندی

صفحه: 29تا 56

نویسندگان: سید کبیر حسینی ،

کلیدواژگان: سید احمدخان هندی ، آیت‌الله محسنی ، مبانی تفسیری ، فوائد دمشقیه ، دانشگاه علیگر. ،