1

عنوان: مبانی مسئولیت کیفری در حقوق جزا

صفحه: 45تا 60

نویسندگان: سید حسن علوی ،

کلیدواژگان: مسئولیت کیفری ، کیفر ، مجازات ، مبانی مجازات. ،