جستجوی پیشرفته


1

عنوان: انتخاب قرائات از دیدگاه امین الاسلام طبرسی

صفحه: 35تا 56

نویسندگان: کریم پارچه‌باف دولتی ،

کلیدواژگان: قرآن ، علم قرائات قرآن ، مجمع البیان ، جوامع الجامع ، طبرسی ، تاریخ قرائات. ،

2

عنوان: ترجیح روایت «ابوبکر شعبه بن عیاش» بر روایت «حفص» از قرائت عاصم در تفسیر مجمع البیان

صفحه: 87تا 106

نویسندگان: زینب علوی ،

کلیدواژگان: طبرسی ، مجمع البیان ، حفص ، شعبه بن عیاش ، قرائات ، ترجیح. ،

3

عنوان: قرائات منسوب به اهل‌بیت(ع) در مجمع البیان

صفحه: 83تا 108

نویسندگان: محمدتقی دیاری بیدگلی ،شهلا نوری ،

کلیدواژگان: قرائات ، روایات تفسیری ، تحریف ، اهل بیت ، مجمع البیان ، امین الاسلام طبرسی. ،

4

عنوان: پژوهشی درباره ی قرائات، اختلاف و ترجیح آنها در تفسیر مجمع البیان

صفحه: تا

نویسندگان: فاطمه حاجی اکبری ،محد علی مهدوی راد ،

کلیدواژگان: طبرسی ، مجمع البیان ، قرائات ، اختلاف ،حجت ، ترجیح. ،

5

عنوان: تحلیل «روایات منتقله» در مجمع البیان با تأکید بر روایت چشمة صالح×*

صفحه: 89تا 116

نویسندگان: سید رضا مؤدب ،کامران اویسی ،

کلیدواژگان: منتقله ، روایت ، قصص ، مجمع البیان ، چشمه صالح ،

6

عنوان: بررسی ترجیح قرائات در تفسیر مجمع البیان

صفحه: 93تا 116

نویسندگان: محمد‌علی مهدوی‌راد ،فاطمه حاجی اکبری ،

کلیدواژگان: طبرسی ، مجمع البیان ، قرائات ، اختلاف ، قرائات ، ترجیح قرائت. ،