1

عنوان: روش‏های حل اختلاف روایات عرفانی و اخلاقی از منظر آیت‏الله سعادت‏پرور در سرالاسراء *

صفحه: 65تا 92

نویسندگان: مصطفی همدانی ،

کلیدواژگان: سرالاسراء ، مختلف‌الحدیث ، عرفان مأثور ، اخلاق مأثور ، تحلیل تماتیک ،