1

عنوان: تفاوت مبانی «احکام حکومتی»، «استحسان» و «مصالح مرسله»

صفحه: 97تا 121

نویسندگان: سید محمدآقا رضوی ،

کلیدواژگان: حکم حکومتی و سلطنتی ، احکام ثانوی ، احکام عامه ، استحسان ، مصالح مرسله. ،