جستجوی پیشرفته


1

عنوان: کم و کیف روابط تجاری میان ایران و مصر، مطالعه موردی؛ عصر سلجوقی و فاطمی

صفحه: 9تا 25

نویسندگان: جرج.ت.اسکنلن ،محسن رحمتی ،

کلیدواژگان: تجارت ، فاطمیان ، سلجوقیان ، مصر ، ایران ،

2

عنوان: درآمدی بر جنبش سلفی در مصر، پیش و پس از انقلاب 25 ژانویه 2011م

صفحه: 211تا 246

نویسندگان: سید محمد ذوالفقاری ،

کلیدواژگان: سلفیت ، سلفی گری ، مصر. ،

3

عنوان: زنان و اصلاح الگوی مصرف

صفحه: 131تا 150

نویسندگان: ریحانه کارپرور ،

کلیدواژگان: اصلاح الگوی مصرف ، فرهنگ ، صرفه‌جویی ، اسراف ، تبذیر. ،

4

عنوان: صورت‌بندی گفتمانی پسااسلام سیاسی در مصر و تونس

صفحه: 137تا 161

نویسندگان: مرتضی شیرودی ،علی عنبر ،

کلیدواژگان: جهانی شدن ، اسلام سیاسی ، مصر ، تونس و پسااسلام سیاسی. ،

5

عنوان: نقش زن در اقتصاد خانواده

صفحه: 145تا 142

نویسندگان: زهرا رضایی آهوانویی ،

کلیدواژگان: اقتصاد ، اقتصاد خانواده ، مدیریت اقتصاد خانواده ، الگوی مصرف ، شناسایی هزینهها. ،

6

عنوان: مطالعه تطبیقی ارزیابی زمان و مکان خسارت در حقوق ایران و مصر

صفحه: تا

نویسندگان: فاطمه رجائی ،

کلیدواژگان: خسارت ، ارزیابی خسارت ، زمان ، مکان ، تلف ، حقوق مصر ،

7

عنوان: اسلام و راهکارهای بهینه‌سازی مصرف*

صفحه: 3تا 28

نویسندگان: ناصر جهانیان ،

کلیدواژگان: اسلام ، بهینه‌سازی ، مصرف ، جامعة اسلامی ، مصرف‌گرایی. ،

8

عنوان: اسراف وعوامل آن از دیدگاه اسلام

صفحه: 28تا 46

نویسندگان: ظاهر حبیبی ،

کلیدواژگان: اسراف ، تبذیر ، اقتصاد ، انفاق ، مصرف ، کفاف ،

9

عنوان: مطالعه تطبیقی علل و پیامدهای انقلاب اسلامی ایران و انقلاب مصر2011

صفحه: تا

نویسندگان: حمیدرضا نصرالهی قلعه عبد شاهی ،کریم رضادوست ،حامد ترکاشوند ،

کلیدواژگان: انقلاب ، ایران ، مصر ، رهبری ، گرایش مذهبی ،

10

عنوان: زمان و مکان ارزیابی خسارت قراردادی (مطالعه تطبیقی حقوق ایران و مصر)

صفحه: 63تا 82

نویسندگان: فاطمه رجائی ،

کلیدواژگان: خسارت قراردادی ، ارزیابی خسارت ، زمان ، مکان ، حقوق مصر. ،