جستجوی پیشرفته


1

عنوان: برسی تطبیقی موانع نکاح در فقه امامیه و حنفیه ‌(2)

صفحه: 89تا 128

نویسندگان: محمد موسی فکوری ،

کلیدواژگان: موانع نکاح ، قرابت ، مطلقه ثلاثه ، احصان و اعتداد ، استیفاء عدد ، لعان ، کفر ، احرام.   ،

2

عنوان: باز تعریف عام و مطلق و ثمرات مترتب بر آن *

صفحه: 45تا 70

نویسندگان: غلامعلی مقدم ،

کلیدواژگان: عام ، مطلق ، کلی ، اعتبارات ماهیت ، الفاظ مطلق ،

3

عنوان: تبیین ولایت مطلقه فقیه به منظور گزینش سنجه رویکردی در نگره های ضرورت، مصلحت و استبداد

صفحه: 153تا 170

نویسندگان: محمدشتا بدرا ،

کلیدواژگان: ولایت فقیه ، ولایت مطلقه فقیه ، ضرورت ، مصلحت ، استبداد ،