1

عنوان: هنری کربن: از هیدیگر تا ملا صدرا: هرمنوتیک و جستجوی وحدت وجود

صفحه: 119تا 148

نویسندگان: Reza Akbarian & Amélie Neuve-Eglise ،

کلیدواژگان: هنری کربن ، هیدیگر ، ملا صدرا ، هرمنوتیک ، وحدت وجود ،