1

عنوان: سیاست حذف امپراتوری عثمانی، ترفند دوگانه تیمور و دول اروپایی

صفحه: 29تا 56

نویسندگان: کورش صالحی ،زهرا جعفرنژاد گرو ،

کلیدواژگان: تیمور ، بیزانس ، عثمانی ، اروپا ، نبرد آنقره. ،