1

عنوان: بررسی تطبیقی فهم از دیدگاه گادامر و علامه طباطبایی *

صفحه: 55تا 80

نویسندگان: محمدفاکر میبدی ،محمدباقر فرضی ،

کلیدواژگان: هرمنوتیک ، فهم ، علامه طباطبایی ، گادامر ، نسبیت فهم ،