1

عنوان: نقش خانواده درتوانمندی اقتصاد فرزندان

صفحه: 91تا 112

نویسندگان: زهرا قدوسی ،

کلیدواژگان: خانواده ، والدین ، فرزند ، اقتصاد ، مسئولیت‌پذیری ، صرفه¬جویی ، نقش و جایگاه ، پول تو جیبی. ،