1

عنوان: تأسیس نقط الاعراب توسط شیعه و نقش آن در صحت قرائت

صفحه: 11تا 31

نویسندگان: سعید رحیمی ،مژگان میرزایی ،

کلیدواژگان: قرآن ، شیعه ، کتابت ، ابوالاسود دوئلی ، نقط الاعراب ، نقطه‌گذاری ،