1

عنوان: تاریخ روابط اقتصادی ایران و آلمان در دوره قاجار (با تکیه بر حوزه خلیج¬فارس)

صفحه: 77تا 110

نویسندگان: حمید حاجیان‌پور ،حیدر امیری ،

کلیدواژگان: ایران ،آلمان ، قاجار ، بنادر خلیج فارس ، نیروی سوم ، تجارت. ،