جستجوی پیشرفته


1

عنوان: بازخوانی قاعده «کل حادث مسبوق بقوة و مادّة تحملها» با تأکید بر دیدگاه استاد جوادی آملی

صفحه: 27تا 42

نویسندگان: فاطمه سادات موسوی امیری ،محمدمهدی گرجیان عربی ،

کلیدواژگان: قاعده فلسفی ، حادث زمانی ، امکان ذاتی ، امکان استعدادی ، اصالت وجود. ،

2

عنوان: بررسی اعاده معدوم از منظرمتکلمان وفلاسفه اسلامی

صفحه: 99تا 122

نویسندگان: علی ضیایی ،

کلیدواژگان: اعاده معدوم ، معاد ، معاد جسمانی ، تکرر وجود ، وجود. ،