1

عنوان: نگاهی به دیدگاه‌های مطرح در رابطه نفس و بدن

صفحه: 43تا 68

نویسندگان: علی‌محمد احمدی ،ابوالفضل کیاشمشکی ،

کلیدواژگان: رابطه نفس و بدن ، دوگانه‌انگاری ، وحدت‌انگاری ، رفتارگرایی ، این‌همانی ، کارکردگرایی ، حیث التفاتی. ،