1

عنوان: بررسی مقاله «زبور» در دائره‌المعارف قرآن لیدن

صفحه: 111تا 133

نویسندگان: سید محمد موسوی مقدم ،حسن رضایی هفتادر ،حکیمه زوینی ،

کلیدواژگان: آری شیپرز ، زبور ، حضرت داوود ، قرآن ، پادشاه ، آزمایش ، موسیقی¬دان ،