جستجوی پیشرفته


1

عنوان: کاربست روش پدیدارشناسی در مطالعات شیعی غربیان

صفحه: 57تا 88

نویسندگان: محمدرضا بارانی ،

کلیدواژگان: شیعه¬پژوهی ، غربیان ، مسشترقان ، روش¬شناسی ، پدیدارشناسی ، دیوید پینالت ، شبه قاره هند. ،

2

عنوان: آسیب¬شناسی مسأله تجرد دختران بالای35سال(تبیین مفهوم احساس تنهایی وعلل آن)

صفحه: 95تا 114

نویسندگان: الهام عرفانی اداب ،اسکندر فتحی آذر ،

کلیدواژگان: احساس تنهایی ، دختران مجرد ، تجرد ، پدیدارشناسی ، روش کیفی. ،