جستجوی پیشرفته


1

عنوان: مبانی بهداشت و سلامت در قرآن

صفحه: 125تا 143

نویسندگان: حسینعلی علایی ،حسن رضا رضایی ،

کلیدواژگان: قرآن ، مبانی ، بهداشت ، سلامت ، پزشکی. ،

2

عنوان: شگفتی‌ها و اعجازهای پزشکی در قرآن

صفحه: 173تا 202

نویسندگان: حسین علایی ،حسن رضا رضایی ،

کلیدواژگان: قرآن ، معجزه ، پزشکی ، اعجاز علمی. ،

3

عنوان: درمان اعجازآمیز قرآن

صفحه: 71تا 90

نویسندگان: حسین علی علایی ،حسن رضا رضایی ،

کلیدواژگان: قرآن ، درمان ، پزشکی ، حدیث ، اعجاز. ،

4

عنوان: بررسی تناقض آیات طبّی با علوم پزشکی

صفحه: 65تا 94

نویسندگان: حسین علایی ،حسن رضا رضایی ،

کلیدواژگان: قرآن ، علوم پزشکی ، تناقض. ،

5

عنوان: مسؤولیت کیفری پزشک در فقه و قوانین افغانستان و ایران

صفحه: 119تا 138

نویسندگان: محمد حسین مرادی ،

کلیدواژگان: فقه اسلامی ، طبیب ، رضایت بیمار ، اخذ برائت ، قصور پزشکی ، ابراء ، مسؤولیت. ،

6

عنوان: حکم کاهش و حذف جنین در باروری های چند قلویی از منظر فقه و پزشکی

صفحه: تا

نویسندگان: فتح الله قربانی ،ابراهیم ابراهیمی ،

کلیدواژگان: باروری پزشکی ، باروری چند قلویی ، جنین ، حذف ، کاهش. ،

7

عنوان: مبانی اعتبار روایات پزشکی

صفحه: 33تا 54

نویسندگان: مهدی مهریزی ،محمد عارف حیدر قزلباش ،

کلیدواژگان: روایات پزشکی ، مبانی اعتبار ، احادیث طبّی ، علامه شعرانی. ،

8

عنوان: حکم کاهش و حذف جنین در باروری‌های چندقلویی از منظر فقه و پزشکی

صفحه: 27تا 46

نویسندگان: فتح‌الله قربانی ،ابراهیم ابراهیمی ،

کلیدواژگان: باروری پزشکی ، باروری چند قلویی ، جنین ، حذف ، کاهش ،

9

عنوان: مستشرقان و تمدن پزشکی مسلمانان

صفحه: 9تا 36

نویسندگان: غلامرضا نورمحمدی ،

کلیدواژگان: قرآن ، پزشکی ، تمدن ، مسلمانان ، مستشرقان ،

10

عنوان: پیوند عضو حیوان به انسان از منظر علم پزشکی و فقه پزشکی *

صفحه: 141تا 160

نویسندگان: صدیقه حاتمی ،راضیه امینی ،

کلیدواژگان: پیوند عضو ، حیوان ، انسان ، علم پزشکی ، مبانی فقهی ،