1

عنوان: رابطه‏ پیوند والدینی با طرحواره‏های ناسازگار اولیه

صفحه: 23تا 44

نویسندگان: معراج مرادی ،علی نقی فقیهی ،

کلیدواژگان: پیوند والدینی قوی ، پیوند والدینی ضعیف ، طرحواره‏های ناسازگار اولیه. ،