جستجوی پیشرفته


1

عنوان: ضوابط کارکردگرایی در نگاه به دین

صفحه: 137تا 154

نویسندگان: علی عیاسی ،علی اکبر عبادی نیک ،

کلیدواژگان: دین ، عمل‌گرایی ، کارکرد ، کارکردگرایی. ،

2

عنوان: عمل‌زدگی در اندیشه دینی

صفحه: 43تا 64

نویسندگان: علی‌اکبر عبادی نیک ،علی عباسی ،

کلیدواژگان: عمل ، ابزارانگاری ، کارکرد ، کارکردگرایی ، عمل¬زدگی. ،