جستجوی پیشرفته


1

عنوان: بررسی مقاله پلورالیزم دینی و قرآن

صفحه: 11تا 31

نویسندگان: محمد جواد نجفی ،جواد محمدی ،

کلیدواژگان: قرآن ، استشراق ، تکثرگرایی دینی ، دایرة المعارف قرآن لیدن ، جین دمن مک اولیف ، کلیر وایلد. ،

2

عنوان: معنی کلیمه لی – Li در زبانهای هند و اروپایی

صفحه: 47تا 62

نویسندگان: Dr. Nijazi Gashi ،

کلیدواژگان: کلیمه لی – Li ، زبانهای هند و اروپایی ،

3

عنوان: روابط دولت و کلیسا در اروپا

صفحه: 53تا 70

نویسندگان: علی بمان اقبالی زارچ ،

کلیدواژگان: دولت ، کلیسا ، مسیحیت ، انشقاق بزرگ ، جدایی قوا ، خودگردانی ، ظهور اسلام ، ساختار قضایی و سیاسی. ،

4

عنوان: چالش‌های تاریخی کلیسا در قرون وسطی

صفحه: 81تا 90

نویسندگان: عبدالله صادقی ،

کلیدواژگان: خشونت ، جنایت ، کلیسا ، مسیحیت ، قرون وسطی ، کتاب مقدس. ،

5

عنوان: ارتباط عقل و وحی در اسلام و مسیحیت

صفحه: 45تا 64

نویسندگان: غلامرضا اعوانی ،

کلیدواژگان: عقل و اسلام ، مسیحیت ، عقل جزئی ، عقل کلی ، عقل گرایی ،

6

عنوان: باز پژوهشی در مفهوم استصحاب و بیان عدم اعتبار استصحاب کلی قسم سوم

صفحه: 23تا 44

نویسندگان: علی اکبر فیاض ،علی اکبر فیاض ،

کلیدواژگان: استصحاب ، استصحاب کلی قسم سوم ، شک در بقاء ، شک در حدوث ، یقین سابق. ،

7

عنوان: گستره وضمانت اجرای ولایت قهری در ازدواج، از منظر فقه امامیه و قوانین افغانستان

صفحه: تا

نویسندگان: محمى مهىی یوسفی ،

کلیدواژگان: کلیدواژه نکاح ، ولایت ، اذن ولی قهری ، فقه امامیه ، قانون مدنی ، قانون منع خشونت. ،

8

عنوان: ارزش زندگی از نگاه علامۀ طباطبایی –ره- رابطه باور دینی و ارزشمندی زندگی

صفحه: تا

نویسندگان: مسعود میرزایی ،علی عسگری یزدی ،

کلیدواژگان: واژگان کلیدی: ارزش زندگی ، خداباوری ، علامه طباطبایی ، مقام خلیفه¬اللهی ،

9

عنوان: نظری بر تفسیر علامه طباطبایی از آیات شهادت در اثبات علم پیامبر(ص)وامام (ع)

صفحه: تا

نویسندگان: سرکار خانم دکتر نفیسه تحریرچی ،علیرضا کهنسال ،

کلیدواژگان: واژگان کلیدی؛ شهادت ، وساطت ، رسالت ، حضور. ،

10

عنوان: باز تعریف عام و مطلق و ثمرات مترتب بر آن *

صفحه: 45تا 70

نویسندگان: غلامعلی مقدم ،

کلیدواژگان: عام ، مطلق ، کلی ، اعتبارات ماهیت ، الفاظ مطلق ،