جستجوی پیشرفته


1

عنوان: مرور زمان کیفری در فقه و حقوق افغانستان

صفحه: 149تا 178

نویسندگان: سیدعبدالبصیر حسینی ،

کلیدواژگان: مرور زمان کیفری ، سقوط مجازات ، حدود و قصاص ، تعزیرات. ،

2

عنوان: عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری با رویکردی بر قوانین افغانستان

صفحه: 141تا 171

نویسندگان: سید مهدی حسینی ،

کلیدواژگان: عطف بماسبق نشدن قوانین ، اصل قانونی بودن ، نظام کیفری اسلام ، قوانین کیفری. ،

3

عنوان: حمایت کیفری از جنین در حقوق ایران و افغانستان

صفحه: 105تا 132

نویسندگان: سید محمد موسوی ،

کلیدواژگان: جنین ، سقطجنین ، حمایت کیفری ، قانون جزای افغانستان ، قانون مجازات اسلامی ایران. ،

4

عنوان: نسل‌کشی در حقوق بین‌المللی کیفری با تطبیق بر نسل‌کشی مسلمانان میانمار

صفحه: 5تا 44

نویسندگان: سید علی موسوی ،سید حسن علوی ،

کلیدواژگان: نسل‏کشی ، نسل زدایی ، حقوق بین‌المللی کیفری ، دیوان بین‌المللی کیفری ، جنایات بین‌المللی ، مسلمانان میانمار. ،

5

عنوان: بررسی تطبیقی قتل در فراش در فقه - امامیه و اهل سنت- و حقوق موضوعه

صفحه: 157تا 184

نویسندگان: محمد پناهی ،

کلیدواژگان: قتل عمد ، فراش ، مرد اجنبی ، فقه امامیه ، اهل سنت ، مسئولیت کیفری. ،

6

عنوان: حمایت از اطفال بزه¬دیده در حقوق افغانستان و اسناد بین المللی

صفحه: 37تا 66

نویسندگان: سید محمد موسوی ،

کلیدواژگان: طفل ، بزه¬دیده ، حمایت کیفری ، بزه‌دیدگی ، قوانین ایران ، قوانین افغانستان ، اسناد بین‌المللی. ،

7

عنوان: رابطه تقصیر و عنصر روانی در حقوق جزا

صفحه: 47تا 62

نویسندگان: سیدحسن علوی ،

کلیدواژگان: تقصیر کیفری ، خطای کیفری ، عنصر روانی ، بی‌احتیاطی ، بی‌مبالاتی ، مسئولیت کیفری. ،

8

عنوان: تحلیل جنایت ناشی از ترک فعل در فقه و حقوق

صفحه: 5تا 34

نویسندگان: محمد پناهی ،

کلیدواژگان: ترک فعل ، جنایت ، مسئولیت کیفری ، تعهد ، عنصر مادی. ،

9

عنوان: تقصیر کیفری در فقه و حقوق موضوعه با تأکید بر قانون افغانستان

صفحه: 51تا 70

نویسندگان: سید مهدی حسینی ،

کلیدواژگان: خطای کیفری ، جرائم غیرعمدی ، بی‌احتیاطی ، اهمال. ،

10

عنوان: مبانی مسئولیت کیفری در حقوق جزا

صفحه: 45تا 60

نویسندگان: سید حسن علوی ،

کلیدواژگان: مسئولیت کیفری ، کیفر ، مجازات ، مبانی مجازات. ،