1

عنوان: تحلیل گفتمان نامه‏ های پیامبر(ص) به سران سه کشور ایران، روم و حبشه

صفحه: 5تا 32

نویسندگان: سعید رضا عاملی ،سیده مریم موسویان ،

کلیدواژگان: پیامبر ، نامه ، گفتمان اسلامی ، تبلیغ ، تحلیل گفتمان ،