جستجوی پیشرفته


1

عنوان: بررسی آرای گلدزیهر پیرامون اختلاف قرائات قرآن کریم

صفحه: 11تا 32

نویسندگان: مجید معارف ،فاخره فراهانی ،

کلیدواژگان: قرآن ، مستشرقان ، قرائات ، گلدزیهر ، روایات هفت حرف. ،

2

عنوان: نقد و بررسی دیدگاه‌های گلدزیهر پیرامون سبک تفسیری شیعه

صفحه: 32تا 49

نویسندگان: محمد جواد اسکندرلو ،شهاب کاظمی ،سحر حیدری ،

کلیدواژگان: قرآن ، خاورشناسان ، سبک تفسیر ، شیعه ، گلدزیهر. ،

3

عنوان: بررسی دیدگاه‌های علوم قرآنی ایکناس گلدزیهر

صفحه: 89تا 106

نویسندگان: فتحیه فتاحی‌زاده ،زهرا حلیمی ،

کلیدواژگان: مستشرقان ، ایگناس گلدزیهر ، گرایش‌های تفسیری در میان مسلمانان ، خاور‌شناسی. ،

4

عنوان: بررسی رویکردهای گلدزیهر درباره منشأ اختلاف قرائات

صفحه: 51تا 72

نویسندگان: محمد حسین محمدی ،

کلیدواژگان: قرآن ، مستشرقان ، قرائات ، گلدزیهر ، ابن مجاهد ، مصاحف عثمانی ،

5

عنوان: ارزیابی دیدگاه گلدزیهر درباره¬ تأثیر علم کلام، فلسفه و عرفان بر الگوسازی از پیامبر

صفحه: 77تا 104

نویسندگان: سید علی اکبر ربیع نتاج ،زینب زرگر کاظمی ،هاجر اسدی ،

کلیدواژگان: الگوسازی ، پیامبر اسلام ، علم کلام ، فلسفه ، عرفان ، گلدزیهر ،

6

عنوان: ارزیابی دیدگاه گلدزیهر درخصوص عصمت پیامبر اکرم

صفحه: 85تا 102

نویسندگان: فتحیه فتاحی‌زاده ،هاجر اسدی ،

کلیدواژگان: پیامبر ، الگو ، عصمت ، گلدزیهر ، مستشرقان ،