جستجوی پیشرفته


1

عنوان: بررسی فقهی و حقوقی ادلة مشروعیت جراحی‌های ترمیمی*

صفحه: 123تا 146

نویسندگان: سید حسن وحدتی شبیری ،ابوذر صانعی ،

کلیدواژگان: جراحی ، ترمیمی ، فقه ، حقوق ، مشروعیت. ،

2

عنوان: بررسی فقهی ادلة عدم مشروعیت جراحی‌های زیبایی *

صفحه: 111تا 138

نویسندگان: ابوذر صانعی ،

کلیدواژگان: جراحی ، زیبایی ، فقه ، عدم مشروعیت ،

3

عنوان: بررسی فقهی و روان‌شناختی ادلۀ مشروعیت تعزیر و تأدیب کودک*

صفحه: 93تا 120

نویسندگان: علی قبادیان ،ابوذر صانعی ،

کلیدواژگان: تعزیر ، تأدیب ، تنبیه ، کودک ، فقه ، روان‌شناسی. ،