جستجوی پیشرفته


1

عنوان: جایگاه روایت شعبه از عاصم نظر مفسرین امامیه

صفحه: 65تا 86

نویسندگان: احمد عابدی ،داود ترابی میبدی ،

کلیدواژگان: قرآن ، علم قرائت ، ابوبکر بن عیاش ، روایت ، مجمع‌البیان ، تفاسیر شیعی. ،

2

عنوان: بررسی مبانی تربیتی حق حیات انسان*

صفحه: 135تا 185

نویسندگان: احمد عابدی ،عبدالحمید محمدی ،

کلیدواژگان: تربیت ، انسان ، حق حیات انسان ، فرشتگان ، خلافت الهی ،

3

عنوان: تحلیل استنادی و ترسیم شبکه هم تالیفی مجله مطالعات تاریخی جهان اسلام

صفحه: 7تا 30

نویسندگان: علی الله‌اکبری ،احمد عابدی ،

کلیدواژگان: پژوهش‌نامه مطالعات تاریخی جهان اسلام ، چگالی نویسندگان ، تحلیل استنادی ، ترسیم شبکه هم‌تالیفی ،