1

عنوان: نظریه ی مبادله ی کارکردی (نظریه‌‌ی جامعه‏ شناختی ماخوذ از متون دینی و آراء متفکران مسلمان)

صفحه: 57تا 91

نویسندگان: غلامرضا صدیق اورعی ،احمد فرزانه ،

کلیدواژگان: نظریه‌‌ی‌‌مبادله‌‌ی‌‌کارکردی ، نظریه‌‌ی جامعه‏ شناختی اسلام ، نظریه‌‌ی ‌‌جامعه‌‌شناختی متفکران مسلمان ، نظریه‌‌ی چند سطحی‌‌ ، جامعه‌‌شناسی بومی ،