جستجوی پیشرفته


1

عنوان: بررسی و تبیین تاریخ‌نگاری محلی کشمیر تا اوایل قرن یازدهم

صفحه: 81تا 103

نویسندگان: سیداصغر محمودآبادی ،اصغر منتظرالقائم ،محمدحسین ریاحی ،

کلیدواژگان: تاریخ‌نگاری ، کشمیر ، راج ترنگینی ، بهارستان شاهی و تاریخ حیدر. ،

2

عنوان: بررسی و نقد تاریخ سند محمدبن معصوم بکری

صفحه: 87تا 108

نویسندگان: سیداصغر محمودآبادی ،اصغر منتظرالقائم ،محمدحسین ریاحی ،

کلیدواژگان: تاریخنگاری محلی ، شبهقاره هند ، سند ، میرمحمد معصوم بکری. ،

3

عنوان: جایگاه اصحاب ایرانی امام جواد (ع) در علم حدیث با تأکید بر کتب اربعه شیعه

صفحه: 7تا 32

نویسندگان: اصغر منتظرالقائم ،محمدعلی چلونگر ،فرشته بوسعیدی ،

کلیدواژگان: یاران ایرانی ائمه ، امام جواد (ع) ، علم حدیث ، روایت ، کتب اربعه. ،