جستجوی پیشرفته


1

عنوان: اعتبارسنجی قرائات سبع از نظر امام خمینی

صفحه: 39تا 56

نویسندگان: محمد فاکر میبدی ،سیدمجتبی رضوی اصیل ،

کلیدواژگان: قرآن ، امام خمینی ، قرائات سبع (هفتگانه) ، جواز ، حجیت ، اعتبارسنجی ،

2

عنوان: ارزیابی سندی روایت حفص از قرائت عاصم

صفحه: تا

نویسندگان: حامد شریفی نسب ،سید محمد باقر حجتی ،

کلیدواژگان: ابوعبدالرحمن سلمی ، اعتبارسنجی ، بررسی ، تحلیل ، طریق ، وثاقت ، مذهب. ،

3

عنوان: ارزیابی سندی روایت حفص از قرائت عاصم

صفحه: 117تا 142

نویسندگان: سیدمحمدباقر حجتی ،حامد شریفی‌نسب ،

کلیدواژگان: اعتبارسنجی ، ارزیابی سندی ، روایت حفص. ،

4

عنوان: نقش علمای شیعه در علم تخریج

صفحه: 73تا 96

نویسندگان: عباس محمودی ،

کلیدواژگان: شیعه ، تخریج حدیث ، اعتبارسنجی ¬حدیث ،