1

عنوان: تحلیل مفهومی‌ ـ‌‌ ساختاری مناسبات امنیت و توسعه در هندسۀ معرفت و حکمت اسلامی

صفحه: 35تا 66

نویسندگان: رمضانی حسین ،

کلیدواژگان: امنیت انسانی ، توسعۀ انسانی ، هویت ، قدرت ، اخلاق الهی ،