جستجوی پیشرفته


1

عنوان: بررسی تطبیقی روش‌های انتقال پیام از دیدگاه قرآن کریم و علم ارتباطات*

صفحه: 93تا 114

نویسندگان: محمد سبحانی یامچی ،

کلیدواژگان: قرآن؛ روش‌های انتقال پیام؛ ارتباطات؛ پیام؛ عقاید قالبی؛ ارتباط بدون واسطه ،

2

عنوان: راهبرد فرهنگی آمریکا و انجوها در افغانستان

صفحه: 75تا 116

نویسندگان: یوسف عارفی ،

کلیدواژگان: راهبرد ، فرهنگ ، جامعه ، انتقال فرهنگی ، اشاعه فرهنگی و تغییرات فرهنگی. ،

3
4

عنوان: قرارداد ساخت، بهره‌برداری و انتقال از نگاه فقهی *

صفحه: 34تا 89

نویسندگان: مرتضی ترابی ،

کلیدواژگان: قراداد ساخت ، بهره‌برداری و انتقال ، بوت (B.o.t) پروژه‌های عمومی ، حق ، قراردادهای جدید ، انطباق فقهی. ،

5

عنوان: امکان سنجی بیع حقوق فکری از منظر فقه و حقوق*

صفحه: 61تا 82

نویسندگان: علیرضا فصیحی‌زاده ،وحید صادقی ،

کلیدواژگان: انتقال ، حقوق فکری ، بیع ، مال ، عین ، حق معنوی ،