جستجوی پیشرفته


1

عنوان: نقد و بررسی نظریة قرائت‌های مختلف از دین

صفحه: 39تا 74

نویسندگان: ایجاد حسین حسن مجتبی ،

کلیدواژگان: دین ، متون دینی ، قرائت ، هرمنوتیک ، هرمنوتیک فلسفی. ،

2

عنوان: بررسی تطور تثلیث در ادیان و ورود آن در مسیحیت

صفحه: 5تا 48

نویسندگان: ایجاد حسین حسن مجتبی ،

کلیدواژگان: تثلیث ، هندوییزم ، مسیحیت ، الوهیت ، روح‌القدس ، مسیح. ،