جستجوی پیشرفته


1

عنوان: بررسی مقاله «ترجمه قرآن» از دایرة‌المعارف قرآن الیور لیمن

صفحه: 73تا 97

نویسندگان: محمد علی رضایی اصفهانی ،رقیه بیرامی ،

کلیدواژگان: قرآن ، ترجمه قرآن ، مستشرقان ،

2

عنوان: نخستین اهتمام غرب مسیحی به قرآن‌شناسی

صفحه: 99تا 117

نویسندگان: عبدالله همتی گلیان ،

کلیدواژگان: ترجمه قرآن ، غرب مسیحی ، پطرس مکرم ، اسپانیا. ،