جستجوی پیشرفته


1

عنوان: مرور زمان کیفری در فقه و حقوق افغانستان

صفحه: 149تا 178

نویسندگان: سیدعبدالبصیر حسینی ،

کلیدواژگان: مرور زمان کیفری ، سقوط مجازات ، حدود و قصاص ، تعزیرات. ،

2

عنوان: مبانی مجازات تکمیلی و تبعی در فقه و حقوق موضوعه

صفحه: 57تا 84

نویسندگان: سید علی موسوی ،

کلیدواژگان: مجازات ، مجازات تکمیلی ، مجازات تبعی ، تعزیرات ،

3

عنوان: اقدامات تأمین و تربیتی از منظر فقه امامیه و حنفی و قوانین کیفری ایران و افغانستان

صفحه: 27تا 66

نویسندگان: محمدعلی فکوری ،

کلیدواژگان: حالت خطرناک ، پیشگیری از جرم ، دفاع اجتماعی ، اقدامات تأمینی و تربیتی ، کیفرهای حدی ، تعزیر ، فقه اسلامی ،

4

عنوان: مبانی فقهی حرمت و نوع مجازات در جرایم سازمان‌یافته

صفحه: 55تا 78

نویسندگان: اسدالله روحانی ،سیدحسن وحدتی شبیری ،

کلیدواژگان: جرایم سازمان‌یافته؛ حرمت؛ حکم حکومتی؛ افساد فی الارض؛ تعزیر. ،

5

عنوان: بررسی قاعده «قابل تعزیر بودن هر عمل حرام» در فقه امامیه و حنفی

صفحه: تا

نویسندگان: سید محمد حسینی ،سید مهدی حسینی ،

کلیدواژگان: تعزیر ، حرام ، قاعده ، حد ،

6

عنوان: بررسی فقهی و روان‌شناختی ادلۀ مشروعیت تعزیر و تأدیب کودک*

صفحه: 93تا 120

نویسندگان: علی قبادیان ،ابوذر صانعی ،

کلیدواژگان: تعزیر ، تأدیب ، تنبیه ، کودک ، فقه ، روان‌شناسی. ،

7

عنوان: «اختیارات حاکم اسلامی در جرائم و مجازات‌ها در فقه امامیه و حنفی»

صفحه: 5تا 22

نویسندگان: سید علی موسوی ،سید عبدالبصیر حسینی ،

کلیدواژگان: مجازات ، تعزیرات ، احکام حکومتی ، احکام سلطانیة ، اختیارات حاکم ، ولی‌فقیه. ،

8

عنوان: بررسی قاعده «قابل تعزیر بودن هر عمل حرام» در فقه امامیه و حنفی

صفحه: 83تا 102

نویسندگان: سید مهدی حسینی ،

کلیدواژگان: تعزیر ، حرام ، قاعده ، حد. ،