1

عنوان: چیستی تفسیر اقتصادی قرآن کریم و رویکردهای مختلف آن

صفحه: 127تا 158

نویسندگان: سید مهدی معلمی ،

کلیدواژگان: تفسیر اقتصادی قرآن کریم ، گرایش تفسیری ، رویکرد تفسیر اقتصادی ،