جستجوی پیشرفته


1

عنوان: مسئولیت جزایی طبیب در قانون افغانستان

صفحه: 185تا 198

نویسندگان: سید مهدی حسینی ،

کلیدواژگان: طبیب ، مسئولیت جزایی ، رضایت ، بیمار ، عمل جراحی. ،

2

عنوان: عمل زیبایی و جراحی پلاستیک در ساحت فقه

صفحه: تا

نویسندگان: طیبه بلوردی ،

کلیدواژگان: زیبایی در فقه ، عمل زیبایی ، جراحی زیبایی ، جراحی پلاستیک. ،

3

عنوان: بررسی فقهی و حقوقی ادلة مشروعیت جراحی‌های ترمیمی*

صفحه: 123تا 146

نویسندگان: سید حسن وحدتی شبیری ،ابوذر صانعی ،

کلیدواژگان: جراحی ، ترمیمی ، فقه ، حقوق ، مشروعیت. ،

4

عنوان: بررسی فقهی ادلة عدم مشروعیت جراحی‌های زیبایی *

صفحه: 111تا 138

نویسندگان: ابوذر صانعی ،

کلیدواژگان: جراحی ، زیبایی ، فقه ، عدم مشروعیت ،

5

عنوان: عمل زیبایی و جراحی پلاستیک در ساحت فقه

صفحه: 73تا 97

نویسندگان: طیبه بلوردی ،حسین صابری ،

کلیدواژگان: جراحی زیبایی در فقه ، عمل زیبایی ، جراحی زیبایی ،جراحی پلاستیک. ،