جستجوی پیشرفته


1

عنوان: افغانستان، جرایم و تخلفات اداری

صفحه: 77تا 117

نویسندگان: عبدالبصیر نبی‌زاده ،

کلیدواژگان: جرم ، تخلف ، اداره ، افغانستان ، حقوق اداری ، تخلفات اداری ،

2

عنوان: واکاوی نقش انگیزه در عناصر جرم از نگاه قوانین کیفری افغانستان و ایران

صفحه: 35تا 62

نویسندگان: محمدعلی فکوری ،

کلیدواژگان: جرم ، عناصر جرم ، انگیزه ، قانون جزای افغانستان ، قانون مجازات اسلامی ایران. ،

3

عنوان: شرکت و معاونت در جرم «بررسی تطبیقی شرکت و معاونت در حقوق جزای انگلستان، آمریکا، افغانستان و ایران»

صفحه: 85تا 108

نویسندگان: سید متین محسنی ،

کلیدواژگان: شرکت ، معاونت ، مباشرت ، جرم ، تحریک ، تشویق ، تسهیل. ،

4

عنوان: اقدامات تأمین و تربیتی از منظر فقه امامیه و حنفی و قوانین کیفری ایران و افغانستان

صفحه: 27تا 66

نویسندگان: محمدعلی فکوری ،

کلیدواژگان: حالت خطرناک ، پیشگیری از جرم ، دفاع اجتماعی ، اقدامات تأمینی و تربیتی ، کیفرهای حدی ، تعزیر ، فقه اسلامی ،

5

عنوان: شروع به جرم با نگاهی به قوانین افغانستان

صفحه: 155تا 175

نویسندگان: سید مهدی حسینی ،

کلیدواژگان: شروع به جرم ، اعمال مقدماتی ، جرم عقیم ، جرم محال. ،

6

عنوان: بررسی تطبیقی جرم مشهود در حقوق ایران، فرانسه و لبنان

صفحه: 83تا 108

نویسندگان: جبار محمدی رزینی ،

کلیدواژگان: جرم؛ مشهود؛ مطالعه تطبیقی؛ اوصاف جرم مشهود؛ ارکان جرم مشهود. ،

7

عنوان: ماهیت جرم و اقسام آن از حیث رکن قانونی

صفحه: 199تا 217

نویسندگان: محمد عیسی امیری ،

کلیدواژگان: ماهیت جرم ، مجرم ، رکن قانونی ، اقسام جرم ، فقه. ،

8

عنوان: جرم انگاری ازدواج قبل از سن قانونی در فقه و حقوق افغانستان

صفحه: 67تا 82

نویسندگان: محمدرضا صفری ،

کلیدواژگان: ازدواج ، سن نکاح ، بلوغ ، ازدواج زیر سن قانونی ، جرم انگاری ،

9

عنوان: مطالعه تطبیقی تکرار جرم در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی 1392

صفحه: تا

نویسندگان: صدیقه گلستان رو ، نفیسه متولی زاده. ،لیلا سهرابی ،

کلیدواژگان: کلیدواژه: تکرار جرم ، تشدید مجازات ، فقه ، قانون مجازات. ،

10

عنوان: بررسی فقهی جرم رشوه با تأکید بر قرآن کریم

صفحه: تا

نویسندگان: حسن خرقانی ،سعید ذوقی ،

کلیدواژگان: احکام و قوانین ، رشوه ، هدیه ، اکل مال به باطل ، سحت ، جرم ، قاضی ، کارگزار ،